UG Zajedno
UG Zajedno
UG Zajedno

Projekti

Udruženje ''Zajedno'' u implementaciji projekta ''Zajedno smo jači''

UG Zajedno

Potpisujući projektni ugovor početkom marta 2013.godine, udruženje ''Zajedno'' je započelo implemetaciju projekta ''Zajedno smo jači''. Projekat, koji je u širem smislu dio 'Projekta za mentalno zdravlje u Bosni i Hercegovini' je finansiran od strane švajcarske agencije za razvoj i saradnju 'SDC' sa sjedištem u Sarajevu, a administrativno podržan od strane Asocijacije ''XY'', kancelarija Banja Luka.
Aktivnosti projekta predviđaju podršku novoosnovanim korisničkim udruženjima za podršku i pomoć licima sa duševnim oboljenjima u Prijedoru, Mrkonjić Gradu, Doboju, Brčkom, Milićima, Zvorniku, Srebrenici i Trebinju a predstavljaju nastavak aktivnosti iz prethodnog perioda (projekat 'Stvarajmo nove resurse'), u kojem su udruženja i osnovana, dok su neka još uvijek u procesu registracije.
Novoosnovana udruženja (a i ona koja su još u tom procesu, završavajući ga), su: udruženje 'Mreža' Prijedor, 'Uzdravlje' Mrkonjić Grad, 'Nada' Doboj, 'Ruka ruci' Brčko, 'Nisi sam' iz Milića, 'Zvonik' Zvornik, 'Podijeli osmjeh' Srebrenica i udruženje 'Sonata' iz Trebinja i dobili su finansijsku podršku od strane istog donatora a u cilju otpočinjanja prvih aktivnosti koje imaju za cilj unutrašnju organizaciju, afirmaciju u lokalnoj zajednici ali i tehničku podršku. Svako udruženje je prethodno napisalo i apliciralo sa projektom koji se odnosi na potrebe i ciljeve svakog pojedinog udruženja. Time je učinjen prvi korak ka podizanju praktičnih sposobnosti članova udruženja koje će omogućiti pisanje novih projektnih prijedloga i namicanju sredstava za aktivnosti u budućem periodu. Udruženje 'Zajedno' će kroz svoje aktivnosti udruženjima ponuditi asistenciju koja je organizaciona, institucionalna, savjetodavno-praktična i sve u smislu podrške udruženjima prilikom implementacije njihovih pojedinih projekata.
Kod korisničkih udruženja je prisutan veliki entuzijazam kao i želja da se sa svojim projektima što bolje predstave u svojim lokalnim zajednicama, što daje vrlo dobre osnove za implementaciju projekta udruženja 'Zajedno' kao i za sveukupni podsticaj mentalnom zdravlju u zajednici. U julu i avgustu planirane su posjete svakom pojedinom udruženju, budući da su njihove aktivnosti ili već u toku ili su se ostvarili svi potrebni uslovi da otpočnu sa implentacijama svojih projekata.

 

 

 

UG Zajedno

FONDACIJA ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE U BIH PREPOZNALA VAŽNOST PODRŠKE DUŠEVNO BOLESNIM LICIMA

Svjetska zdravstvena organizacija Rezimeom Konferencije o mentalnom zdravlju u septembru 2011. godine apeluje za pomoć licima sa mentalnim poremećajima, zbog toga što zadovoljavaju važne kriterije za utvrđivanje socijalne ugroženosti.


Socijalno isključivanje predstavlja proces u kojem su određene grupe gurnute na margine društva i onemogućene da u potpunosti učestvuju u društvu uslijed svog siromaštva, neadekvatnog obrazovanja, životnih vještina, ili uslijed diskriminacije.


Lica sa duševnim patnjama su grupacija, za koju se sa pravom može reći,da su po prirodi svoje bolesti i odnosa društva prema njima, kao i drugih ljudi, jedna od najmarginalizovanijih i socijalno isključenih grupa. Nakon što obole, ova lica i njihove porodice osim sa  bolešću, bore se i sa utemeljenim predrasudama koje omalovažavaju njihove vrijednosti i ulaganja u njihovu socijalnu rehabilitaciju. Nedostatak resursa u zdravstvenom i  socijalnom sistemu, ali i nedostatak politika za poštovanje ljudskih prava i vrijednosti, dovodi do propadanja ovih lica, odnosno mirenja sa opštim načelima diskriminacije, davno određene  prema ovim ljudima. Značajan broj ovih ljudi završava u azilima, a i bez toga, biva  socijalno isključen.


Udruženje građana “Zajedno” kao usamljeno Udrženje za podršku porodicama, licima i zajednici u mentalnom zdravlju u Republici Srpskoj, zbog naprijed navedenih razloga već pet godina pokušava da ukaže na probleme lica sa duševnim patnjama i interes, odnosno obavezu društva da se aktivno uključi u njihovu zaštitu.


Rad Udruženja je aktivan od 2006. godine, a ovo Udruženje je osnovano na inicijativu prakse  JU „Centar za socijalni rad“ Banjaluka, koji je utvrdio nagomilane i teške socijalne probleme kod ove kataegorije lica. JU „Centar za socijalni rad“ Banjaluka učestvuje u finansijskoj implementaciji glavnog projekta ovog UG, „Dnevni Centar za duševno oboljela lica”, zajedno sa Gradom Banjaluka. Ovaj inovativni projekat, pridružen rijetkim vaninstitucionalnim  resursima za zaštitu duševno oboljelih, sa ciljem jačanja socijalnih kapaciteta oboljelih i smanjenje njihove socijalne isključenosti, do danas nije dobio potrebnu podršku u odnosu na teret koji nosi. Opterećen je prostornim, kadrovskim i finansijskim problemima i osporavanjima koja guše entuzijazam porodica, oboljelih i angažovanih stručnjaka.


Ova godina je u finansijskom smislu posebno teška za UG „Zajedno“  usljed sveukupne krize, kada je smanjena dosadašnja donacija JU „Centra za socijalni rad“ Banjaluka u iznosu od 50% u odnosu na predhodne godine. Sa druge strane donacije drugih donatora ne poznaju lica sa duševnim patnjama. Fondacija za socijalno uključivanje u BiH je do sada jedina koja je  prepoznala važnost podrške duševno oboljelim licima, učešćem u finansiranju aplikacionog projekta pod nazivom „Radna okupacija u cilju zadržavanja dobrog zdravstvenog stanja i očuvanja socijalnih vještina“. Dana 14.06.2011. godine između UG „Zajedno” i Fondacije za socijalno uključivanje u BiH,  je potpisan Projektni ugovor o međusobnom prihvatanju obaveza i trajanju  projekta od 15.06.2011. godine do 15.01.2012 godine. Ваш интернет прегледач можда не подржава приказ слике. Vrijednost ovog projekta je 42.940,00 KM, od čega Fondacija za socijalno uključivanje u BiH učestvuje sa sredstvima u iznosu od 22.710,00 KM, a UG „Zajedno“ sa sredstvima iz domaćih izvora u vrijednosti od 20.230,00 KM. Stredstva iz domaćih izvora finansira JU „Centar za socijalni rad“ Banjaluka u okviru doznačavanja sredstava UG „Zajedno“ za rad Dnevnog centra, kao proširene usluge.


Projektne aktivnosti predstavljaju nastavak prethodnih koje su rezultat zajedničkog rada Dnevnog centra i Centra za socijalni rad Banja Luka, a dio su dugoročnog plana djelovanja u ovoj oblasti. To su:

  • Radno-okupacione radionice za duševno oboljela lica, korisnike Dnevnog centra , oslikavanje na staklu, izrada nakita, čestitki, dekorativnih aražmana
  • Priprema i štampanje rezultata istraživanja „Stigma i diskriminacija prema duševnom zdravlju i duševno oboljelim“, organizacija okruglog stola na istu temu sa ciljem predstavljanja i utvrđivanja značaja dobijenih rezultata
  • Priprema i štampanje 3. broja časopisa „Zajedno“, koji promoviše aktivnosti Udruženja, kao i promotivnog materijala za predstavljanja rada Udruženja zajednici
  • Finansijska podrška za rad osoblja u Dnevnom centru, koje je neophodno za funkcionisanje Dnevnog centra
  • Kupovina mjesečnih karata za korisnike Dnevnog centra, koji nisu u mogućnosti da sami finansiraju troškove prevoza, radi dolaska u Dnevni centar
  • Nabavka hrane, radi obezbjeđenja obroka za korisnike.

Sve navedene projektne aktivnosti direktno su usklađene sa ciljevima FSU u BiH koji se odnose na sprječavanje i smanjenje uzroka i posljedica socijalne isključenosti i siromaštva u BiH kroz učešće i podršku  u promociji partnerstva aktera iz vladinog, nevladinog, javnog i privatnog sektora, kao i sa ciljem koji se odnosi na podršku najugroženijim grupama stanovništva s obzirom na siromaštvo i socijalnu uključenost, a posebno osoba sa invaliditetom i ranjivim grupama.
Važnost projektnih aktivnosti obuhvaćenih ovim  projekta za korisnike i razvoj usluga je mnogo veća, nego što se može na prvi pogled vidjeti.

Korisnici usluga, članovi njihovih porodica, kao i profesionalna lica koja rade sa ovim ljudima ohrabrena su odlukom Fondacije za socijalno uključivanje u BiH, da podrže duševno bolesna lica, kojoj duguju neizmjernu zahvalnost.